T.C
ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
             Sivas İli Altınyayla İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca; İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında bulunan ve ihalesi Birliğimizce yapılacak olan, İlçemiz Alparslan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Bayındır Köyü İlkokulu, Doğupınar Osman KESKİN  İlkokulu, Güzeloğlan Mah.İlkokulu, Kızılhüyük Köyü İlkokulu,Kürkçüyurt Şehit Hasan SUBAŞI Ortaokulu ve Şehit Nurullah ÇAKIR Çok Programlı Anadolu Lisesi Onarım İşi İhalesi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İdarenin Adı: Sivas İli Altınyayla İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.
Türü             :  8 Okulun Bakım ve Onarımı.
İşin Adı        :  İlçemiz Alparslan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Bayındır Köyü İlkokulu, Doğupınar Osman KESKİN  İlkokulu, Güzeloğlan Mah. İlkokulu, Kızılhüyük Köyü İlkokulu, Kürkçüyurt Şehit Hasan SUBAŞI Ortaokulu ve Şehit Nurullah ÇAKIR Çok Programlı Anadolu Lisesi (8) Okulun  Onarım İşi
1. İdarenin
a ) Adresi: Altınyayla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat: 4
b ) Telefon - Faks Numarası: 0.346.681 22 29-28
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :
 2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: İlçemiz Alparslan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Bayındır Köyü İlkokulu, Doğupınar Osman KESKİN  İlkokulu, Güzeloğlan Mah.İlkokulu, Kızılhüyük Köyü İlkokulu,Kürkçüyurt Şehit Hasan SUBAŞI Ortaokulu ve Şehit Nurullah ÇAKIR Çok Programlı Anadolu Lisesi (8) Okulun Onarım İşi
4 Okulun  Onarım işleri ihalesi birim fiyat üzerinden yapılacaktır.
b ) Yapılacağı Yer:  İlçemiz Alparslan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Bayındır Köyü İlkokulu, Doğupınar Osman KESKİN  İlkokulu, Güzeloğlan  Mah.İlkokulu, Kızılhüyük Köyü İlkokulu, Kürkçüyurt  Şehit Hasan SUBAŞI Ortaokulu ve Şehit Nurullah ÇAKIR Çok Programlı Anadolu Lisesi toplam  (8) Okulun  Onarım İşi
c ) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldıktan sonra ihale dosyası kontrole teslim edilmesine müteakip (5) Beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer: Altınyayla Kaymakamlığı Toplantı Odası Hükümet Konağı Kat:4
b ) Tarihi – Saati: 31.05.2017 Perşembe  Günü saat: 10:30  (gün/ay/yıl)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası veya ilgili meslek odası belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Yazılı ve sözlü teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4.28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci 12 inci maddeleri bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.(matbu form idare tarafından verilecektir.
4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  (Birliğimize ait T.C Ziraat Bankası Altınyayla Şubesindeki TR54 0001 0016 6428 7456 9650 07 İBAN nolu hesaba yapılacak işin adı belirtilmek suretiyle 2.500.00 TL yatırılarak dekont karşılığında alınacaktır.) ihale dosyası ilanda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını alması zorunludur.
4.1.10 İsteklinin ortak girişim olması halinde standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Yapılacak Onarım  işlerinin  niteliğine göre Teknik Personel bulundurulacaktır.
4.3. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş ve benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  % 50  (Elli ) oranından  az olmamak üzere kamu sektörleri kapsamında bulunan iş bitirme belgesi verilmesi zorunlu olup bu iş bitirme belgeleri kabul edilecektir. Benzer iş olarak yapım, bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümleridir. Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin (7) numaralı bendine göre İnşaat Mühendisi ve Mimar diplomaları ile ihaleye teklif verebilirler.
5. İstekliler İhale dosyasını tekliflerle beraber 31.05.2018 tarihi Perşembe  Günü saat 10:00’ a kadar Altınyayla Köylere Hizmet Götürme Birliğine vereceklerdir. İadeli taahhütlü posta veya fax vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
7. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen İstekliklilerin teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9. İhale esnasında verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 Otuz takvim günü olmalıdır.
10. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. İdare İhaleyi yapıp yapmakta serbesttir. Bu konuda yüklenici hiçbir hak iddia edemez.
12. İdare Yapılacak olan işin %30 eksiği veya fazlasını yapmakta serbesttir.
13.Tüm işler İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilecek olan teknik eleman tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek hak edişe göre İl Özel İdaresi tarafından Birlik hesabına ödenek aktarıldıktan sonra ödeme yapılacaktır.
14. Birlik yaptığı ihalenin tümünü ve bir kısmını neden göstermeksizin iptal yetkisine sahiptir. Bu konuda Yüklenici hiçbir hak iddia edemez.
15. Bütün imalatlar teklif cetvelinde gösterildiği şekilde yapılacaktır.
 Diğer Hususlar:
a) Birlik, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale ve pazarlıktan her zaman vazgeçebilir. İhaleye giren, teklif veren firmalar bu konuda herhangi bir hak talep edemezler. Ayrıca komisyon uygun görmesi halinde ikinci bir yazılı teklif alabilir.
b) En avantajlı teklifin tespitinde ve fiyatın belirlenmesinde fiyat ve fiyat dışı faktörler göz önüne alınır. Komisyon bu faktörleri göz önüne alarak ihaleyi uygun şartları taşıyan firmaya verebilir.   
c) Yapılacak olan İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun Ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile 4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen hükümler uygulanır.
 
İlanen duyurulur.
 
                                                                                                                      21.05.2018
                                                                                                                    Akif PEKTAŞ
                                                                                                                    Kaymakam V.
                                                                                                                    Birlik Başkanı