T.C.
ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
İHALE İLANI
 
Birliğimizce İL ÖZEL İDARESİ programı çerçevesinde İlçemize bağlı “Deliilyas-Yassıpınar arası 5,5 Km 1. Kat asfalt sathi kaplama yapılması için temel yapılması mıcır temini ve nakli, mıcırın yıkanması” işi Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereği “Açık ihale usulü” ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Altınyayla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Telefon ve faks numarası
: 0 346 681 2228
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: 58altinyayla@icisleri.gov.tr
 
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
 
a) Niteliği
:Deliilyas-Yassıpınar arası 5,5 Km 1. Kat asfalt sathi kaplama yapılması için temel yapılması mıcır temini ve nakli, mıcırın yıkanması
b) Yapılacağı yer
: Deliilyas-Yassıpınar arası  
c) İşin süresi
:İş yeri tesliminden sonra 15 takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Altınyayla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Tarihi ve saati
:09.08.2016 Salı Günü Saat 14.00
 
4-İhaleye Katılabilme şartları ile istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4,1 İhale Katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a)      Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve faks adresi numarası ile elektronik posta adresi
b)      Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi
 
1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihi içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği Tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihi içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri
1-Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olası halinde ilgilisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tasdik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
d)İdari şartnamenin 10. Maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname,
e)Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu
f)İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,
g)İdari şartnamenin maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri.
h)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi
i)İsteklilerin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
j)İhale Dokümanının satın alındığına ait belge,
k)Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesini aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesini başka bir kişiye kullandırmayacağına dair taahhütname,
l)Ortağı olduğu ve Hissedarı bulunduğu Tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, İsteklinin iş ortağı olması halinde Yukarıdaki bentlerde [(e),(f),(i),(j) ve (l) ] bendi hariç yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 
4.2 Bu ihalede benzer iş olarak I.ve II. Kat Asfalt kaplama işleri, Stabilize yol yapımı ve diğer inşaat yapım işleri işi olarak kabul edilecektir.
 
5- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
 
6-İhale dokümanı Altınyayla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
 
7-Teklifler, 09.08.2016 Salı günü saat 14,00a kadar Altınyayla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
8-İstekliler tekliflerini, [ Yapım işleri / iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif ettiği ve İhale Komisyonca kabul edilen birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.]
 
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere Geçici teminat vereceklerdir. Teminat Mektubu veya teminatın nakit olması halinde Birliğimizin T.C.Ziraat Bankası Altınyayla Şb. Nezdinde ki 28745696-5007 nolu hesabına yatırılarak dekontu ihale dosyasına eklenecektir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) takvim
Günü olmalıdır.
      11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,
      12- Birliğimiz 4734 sayılı ihale kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      13-Proje İL ÖZEL İDARESİ Kapsamında olup Birliğimiz hesaplarına aktarıldıktan sonra veya bırakıldıktan sonra ödeme yapılacaktır,
 
Selami KAYA
Kaymakam
Birlik Başkanı